Register | Login

พูดถึงเรื่องการฝากออมเงินให้ลูก หากมองย้อนกลับไป จะดีกว่าไม่น้อยถ้าการออมไม่ใช่เริ่มต้นเมื่อเรียนจบมีงานทำ หรือเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อยังเรียนหนังสืออยู่ แต่ถ้าเป็นไปได้ การเริ่มฝากออมเงินให้ลูกที่ดี ควรเริ่มต้นที่พ่อและแม่ผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้เริ่มปลูกพื้นฐานการฝากเงินออมให้ลูก อาจจะตั้งแต่ที่เริ่มจะมีแผนการณ์ว่า จะมีตัวเล็ก หรือเมื่อกำลังตั้งครรภ์ หรือเมื่อเขายังเป็นทารก ถ้าเปรียบการฝากเงินให้ลูก การฝากเงินให้ลูก คือการที่พ่อแม่มองการณ์ไกลไปถึงอนาคต เริ่มเพาะเมล็ดการออมโดยการฝากออมเงินให้ลูก แม้ว่าเริ่มต้นจะเล็กน้อย แต่เมื่อผ่านไปเป็นระยะหนึ่งคือ ดอกและผล ที่จะเป็นทรัพย์สินให้แก่ลูกน้อยต่อไป นอกจากข้อดีของการเกิดดอกออกผลแล้ว การฝากออมเงินให้ลูก ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นด้วย ๆ เช่นในสมัยนี้ไม่ว่าอะไรก็แพงเพราะพิษเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะแย่ บ้านไหนที่มีลูกก็คงต้องวางแผนทางการเงินให้รัดกุมหน่อย พ่อและแม่จะต้องมีการตกลงเรื่องลูกกันให้ดี เพราะในสมัยนี้นอกจากค่าอาหารการกินแล้ว อีกเรื่องที่น่ากังวลนั่นคือค่าเล่าเรียนของเด็กๆ ซึ่งเห็นได้ง่ายๆเลยว่ายิ่งเรียนสูงยิ่งแพง หากพ่อแม่วางแผนทางการเงินมาไม่ดีแน่นอว่าอาจจะติดขัดได้ ดังนั้นเราจะมาแนะนำวิธีเก็บเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกว่ามีวิธีการใดบ้าง

Who Voted for this Story


Comments


jackp
88 days ago
- 0 +
Once aboard we were crammed into tiny bum crunching seats and provided with no in flight entertainment. Its times like these one thanks the Gods for i-Pads even if you have to share one between two kids.

Nor were we provided with food and forced to purchase stale sandwiches at inflated cost or face starvation. We weren’t surprised to find that like Laura Palmer the sandwiches came wrapped in plastic.*

I marvel that airlines pay big dollars for big name chefs like Neil Perry and Heston Blumenthal yet all they can come up with for plebs in economy class is mummified sandwiches.

http://www.paragonripoffreport.com/tag/paragon-international-wealth-management-co/
Pixador is a PR 4 DoFollow Social Bookmarking Site

High PR Social Bookmarking Sites List 2015

Username:

Password:

Remember: