Register | Login

هستند سرورهای خصوصی مجازی(VPS) در آن شما باید بخش خصوصی خود را از یک سرور به اشتراک گذاشته وجود دارد و سپس بالای خط سرور اختصاصی سرور اختصاصی است که در آن یک سرور واحد شماست و مال است به تنهایی وجود دارد.

Who Voted for this StoryPixador is a PR 4 DoFollow Social Bookmarking Site

High PR Social Bookmarking Sites List 2015

Username:

Password:

Remember: